Samenvatting beleidsplan

(aangepast november 2017)

 

 

Onze gemeente laat zich kennen als een brede gemeente, waarin verschillende stromingen zich thuis voelen. Binnen onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd, waaraan veel gemeenteleden een steentje bijdragen. Het profiel van onze gemeente is klassiek-gereformeerd met een evangelische toonzetting. In onze gemeente staat de Bijbelgetrouwe verkondiging centraal. Hierbij ligt de nadruk op persoonlijke bekering. Uitgangspunt voor het dagelijkse leven is de persoonlijke relatie met God in de ontmoeting met Jezus Christus.

De missie van onze gemeente is een gemeente te zijn waar Christus wordt verkondigd en waarin we ons willen laten leiden en inspireren door Zijn Woord en Geest om samen te groeien naar Zijn wil. De ervaring leert dat het niet eenvoudig is om concreet invulling te geven aan deze missie. Wij mogen ons hierbij getroost weten door het geloof dat wij werkers in Gods wijngaard zijn, en dat het resultaat van ons werk van Gods zegen afhankelijk is.

Vanuit onze missie willen wij een toegeruste gemeente zijn. Dit wil zeggen dat we onze leden geestelijke verzorging willen geven en hen willen helpen bij persoonlijke geloofsopbouw. Met het oog hierop bezoeken onze ouderlingen en onze predikant regelmatig gemeenteleden. Voor gemeenteleden die extra zorg wensen is er het plus pastoraal team. De jeugdouderlingen dragen zorg voor het jeugdwerk binnen de gemeente en de catechisatie wordt verzorgd door onze predikant en onze kerkelijk werker. De 12-18 jarigen volgen de methode Follow me en krijgen hierbij hulp van een aantal gemeenteleden die als mentor met hen optrekken. Verder kent onze gemeente verschillende kringen, zoals een Bijbelstudie kring, Gemeente Groei Groepen, een gebedskring, een mannenvereniging en de Alpha-cursus waaraan we samen met de kerken in de gemeente Katwijk een bijdrage leveren.

Wij willen vanuit onze missie ook een ondersteunende gemeente zijn door invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid aan onze naasten. Onze diaconie vervult hierbij een belangrijke rol. Zo verzorgt zij financiële ondersteuning aan organisaties als Verslavingszorg De Brug, Stichting De Hoop en De Bakkerij. Verder organiseert zij jaarlijks samen met de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt een voedselpakkettenactie voor hulporganisatie Dorcas.

Vanuit onze missie willen wij ook een toegankelijke gemeente zijn door laagdrempelig te zijn voor onze jeugd, zodat we hen met het Evangelie kunnen bereiken. Onze gemeente is gezegend met veel jeugd. Hiervoor worden verschillende activiteiten georganiseerd. Onze ervaring hierbij is dat het lastig is om de oudere jeugd actief bij het gemeenteleven (met name de eredienst) te betrekken. Dit gebeurt voornamelijk door het geven van de catechese aan jongeren van 12 tot 18 jaar. Het valt echter op dat het merendeel van deze positief ingestelde jongeren niet aanwezig zijn in de eredienst op zondag. De jeugdouderlingen besteden extra aandacht aan deze groep met maandelijks een tienerdienst in de aula van de christelijke basisschool.

Verder willen wij een betrokken gemeente zijn door vanuit onze missie om te zien naar de ouderen van onze gemeente. Onze diakenen en de vrijwilligers van de Hervormde Vrouwendienst bezoeken gemeenteleden van 75 jaar en ouder. De diaconie is eveneens betrokken bij het organiseren van de weeksluiting in Rijnweide en maandelijks verzorgt zij een bloemengroet aan een ouder gemeentelid. Verder organiseren de diaconie en de Hervormde Vrouwendienst tweemaal per jaar een gastenmiddag en een adventsmiddag voor iedere dorpsbewoner die alleenstaand, gepensioneerd of gehandicapt is.
Een lid van onze gemeente is als pastoraal medewerker actief onder de ouderen van onze gemeente. Een ander lid is namens onze gemeente ambtsdrager bij verpleeg- en verzorgingshuis Overduin.

Onze gemeente probeert ook invulling te geven aan de zendingsopdracht van Jezus, zoals verwoord in Mattheus 28:19. De zendingscommissie organiseert verschillende activiteiten om de zending onder de aandacht te brengen bij jong en oud. Zo is er jaarlijks een zendingszondag en een kinderzendingsmiddag. Ook houdt de commissie een aantal collectes voor de zending. Verder nodigt de commissie af en toe zendingswerkers uit om te komen vertellen over hun werk.

Vanuit onze missie wil de gemeente ook een evangeliserende gemeente zijn door het evangelie door te geven aan onze omgeving. Hiervoor is het missionair platform ingesteld. Dit  is een samenwerkingsverband met de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Zij stimuleren o. a. lectuurverspreiding en het dauwtrappen op Hemelvaartdag. Vanuit het missionair zijn worden ook vrouwenkoffie-ochtenden georganiseerd.

Vanuit de missie van onze gemeente willen wij wekelijks op zondag in de kerk God eer bewijzen. De kerkdiensten worden iedere zondag gehouden om 10.00 uur en 18.30 uur. Tijdens de diensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en af en toe wordt ook nog gebruik gemaakt van de overgangsbundel van 1968. Tijdens bijzondere diensten worden ook andere zangbundels gebruikt, bijvoorbeeld opwekkingsliederen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beamer. Deze diensten worden verzorgd door de commissie bijzondere diensten, die in samenwerking met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Gereformeerde Kerk ‘De Goede Herder’ jaarlijks ook een kerstzangdienst organiseert.

De drie kerken organiseren iedere eerste en derde woensdagochtend van de maand een inloophuis voor iedereen, die dat wenst. Er is koffie en ruimte voor gesprek. Per toerbuurt is iedere kerk gastvrouw/heer.

Onze predikant heeft de vrijheid om bij de invulling van de liturgie voor andere liederen te kiezen. Dit geldt ook voor de te hanteren Bijbelvertaling. In de reguliere diensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Staten Vertaling (HSV). Ook andere vertalingen zoals de NBV-vertaling bv. tijdens bijzondere diensten kunnen worden gebruikt. De laatste zondagavonddienst van de maand is een jeugddienst, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december. Deze diensten worden door de jeugddienstcommissie voorbereid.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas voor kinderen tot en met 3 jaar en de kinderdienst voor kinderen van de basisschool. In de vakanties is er kindernevendienst.

De ‘huishoudelijke spelregels’ van onze gemeente zijn vastgelegd in de zogenoemde plaatselijke regeling. De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Zij bestaat uit 27 leden; de predikant, de ouderlingscriba, 2 jeugdouderlingen, 11 wijkouderlingen, 6 ouderlingen-kerkrentmeester en 6 diakenen. De kerkenraad heeft de zorg voor het diaconaat opgedragen aan het college van diakenen, het beheer en de behartiging van de materiële belangen aan het college van kerkrentmeesters en de pastorale zorg aan het consistorie. Naast de predikant is in onze gemeente ook een kerkelijk werker actief voor 360 uur op jaarbasis. Momenteel houdt de kerkelijk werker zich bezig met de Gemeente Groei Groepen, de mannenvereniging, de catechese en de Bijbelkring.

Een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente zijn de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Deze bijdragen worden voor een belangrijk deel opgehaald door middel van de actie Kerkbalans. Daarnaast heeft onze gemeente een orgelfonds. Onze gemeente heeft ook de traditie dat in de zalen van de kerk een bazaar gehouden wordt. Deze wordt eens in de twee jaar georganiseerd door een aantal gemeenteleden in nauwe samenwerking met de ouderlingen-kerkrentmeester. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel en/of verbetering van het interieur van de kerk.

Een aantal activiteiten wordt met de Gereformeerde Kerk van Valkenburg gezamenlijk ondernomen. Een voorbeeld hiervan is het jeugdwerk. Verder delen we samen met de Gereformeerde Kerk een kerkblad, dat eenmaal per twee weken verschijnt.

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....