ANBI-status Hervormde Gemeente Valkenburg (ZH)

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:  Hervormde Gemeente Valkenburg (ZH)
Telefoonnummer  (071) 401 55 14
RSIN/Fiscaal nummer:  004764158
Website adres:  www.hervormdegemeentevalkenburg.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Castellumplein 1
Postcode: 2235 CN
Plaats: Valkenburg (ZH)
Postadres: Castellumplein 1
Postcode: 2235 CN
Plaats: Valkenburg (ZH)

  

De Hervormde Gemeente te Valkenburg (ZH) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Hervormde Gemeente van Valkenburg is een gemeente, die een actuele (bijbelse) prediking in overeenstemming met de Belijdenisgeschriften en een duidelijk toespitsing op de persoonlijke beleving centraal stelt. Van oorsprong is de gemeente confessioneel. Velen voelen zich verwant met de confessionele modaliteit, anderen voelen zich meer verbonden met de opvattingen van de gereformeerde bond of een evangelische geloofsbeleving. De gemeente heeft in toenemende mate voorkeur voor een persoonlijke en op het hart toegespitste bevindelijke prediking. In onze gemeente wordt veel aandacht besteed aan het pastoraat.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland .

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Valkenburg (ZH).

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 27 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De samenstelling van de kerkeraad bestaat uit de predikant, de ouderlingscriba, 2 jeugdouderlingen, 11 (wijk)ouderlingen, 6 ouderlingen-kerkrentmeesters en 6 diakenen.


Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 6 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).


C. Doelstelling/visie.


De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn wil een gemeente zijn waar Christus wordt verkondigd en waarin men zich wil laten leiden en inspireren door Zijn Woord en Geest om samen te groeien naar Zijn wil.
In onze gemeente staat de verkondiging van het Woord van God centraal, waarbij de prediking in overeenstemming is met de belijdenisgeschriften en duidelijk is toegespitst op de persoonlijke beleving ervan. In de verkondiging gaat het om zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen.
Wij willen ons hierbij laten leiden en inspireren door Zijn Woord en Geest om samen te groeien naar Zijn wil. Gezamenlijke activiteiten vinden wij als gemeente belangrijk. Met elkaar het Evangelie vieren. Samen uit de Bijbel lezen en leven. Een open gemeente zijn, waarin iedereen zich thuis voelt. Een gemeente waarin we gezamenlijk God eren en loven.
De verkondiging van het Woord van God zien we als fundament van onze gemeente, waarop allerlei functies van onze gemeente zijn gebouwd:
-een gemeente waarin we gevormd en toegerust worden;
-een gemeente die probeert te helpen, waar geen helper is;
-een gemeente die een gastvrij huis biedt voor jong en oud;
-een gemeente waarin wordt omgezien naar elkaar;
-een gemeente die het Evangelie uitdraagt;
-een gemeente die samen het Evangelie viert.
De ervaring leert dat het niet eenvoudig is om concreet invulling te geven aan deze functies. Wij mogen hierbij ons getroost weten door het geloof dat wij werkers in Gods wijngaard zijn en dat het resultaat van ons werk in essentie van Gods zegen afhankelijk is.


D. Beleidsplan.


Het beleids plan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdegemeentevalkenburg.nl vindt u het beleidsplan 2011-2014 van onze gemeente via de link: beleidsplan Hervormde Gemeente Valkenburg

 

E. Beloningsbeleid.


De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.


De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Via de volgende link vindt u de actuele activiteiten binnen onze gemeente activiteiten Hervormde Gemeente Valkenburg en het het jaarverslag van 2014  


G. Voorgenomen bestedingen.


De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.


Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

 

 

Toelichting


Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

 

 

   begroting 2019  Begroting 2018  Rekening 2017
 BATEN      
 Baten kerkelijke gebouwen  5.500 5.500  6.043
 Baten Pastorie  7.500 7.300   7.180
 Baten uit rechten en overig kerkelijke goederen    500    500  2.144
 Bijdragen van gemeenteleden  151.650 151.450  150.956 
 Overige baten 18.500  17.000  18.586 
 TOTAAL BATEN 183.650  181.750  184.909 
       
 LASTEN      
 Kerkelijke gebouwen 33.100  29.250  26.540 
 Overige gebouwde eigendommen 3.950  3.850  3.676 
 Pastoraat 96.500  94.100  89.505 
 Kerkdienst, catechese en overige kosten 5.950  5.000  4.676 
 Bijdragen en contributies 8.350  8.850  8.115 
 Salarissen en vergoedingen 38.500  40.750  36.998 
 Overige kosten van beheer en administratie 6.150  6.050  4.673 
 TOTAAL LASTEN 192.500  187.850  174.182 
       
 Saldo baten/lasten (8.850)  (6.100)  10.727 

 

 

 

 

 

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....