ANBI-status Diaconie van de Hervormde Gemeente Valkenburg (ZH)

A. Algemene gegevens.

 

 Naam ANBI:  Diaconie van de Hervormde Gemeente Valkenburg (ZH)
 Telefoonnummer  071-4015514
 RSIN/Fiscaal nummer:  824113330
 Website adres:  www.hervormdegemeentevalkenburg.nl
E-mail: scriba@hervormdegemeentevalkenburg
Adres:   Castellumplein 1
Postcode: 2235 CN
Plaats: Valkenburg (ZH)
Postadres: Castellumplein 1
Postcode: 2235 CN
Plaats: Valkenburg (ZH)


 
De Hervormde Gemeente te Valkenburg (ZH) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Hervormde Gemeente van Valkenburg is een gemeente, die een actuele (bijbelse) prediking in overeenstemming met de Belijdenisgeschriften en een duidelijk toespitsing op de persoonlijke beleving centraal stelt. Van oorsprong is de gemeente confessioneel. Velen voelen zich verwant met de confessionele modaliteit, anderen voelen zich meer verbonden met de opvattingen van de gereformeerde bond of een evangelische geloofsbeleving. De gemeente heeft in toenemende mate voorkeur voor een persoonlijke en op het hart toegespitste bevindelijke prediking. In onze gemeente wordt veel aandacht besteed aan het pastoraat.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Valkenburg (ZH).


B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 27 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De samenstelling van de kerkeraad bestaat uit de predikant, de ouderlingscriba, 2 jeugdouderlingen, 11 (wijk)ouderlingen, 6 ouderlingen-kerkrentmeesters en 6 diakenen.

Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
De Hervormde Gemeente van Valkenburg wil een gemeente zijn waar Christus wordt verkondigd en waarin men zich wil laten leiden en inspireren door Zijn Woord en Geest  om samen te groeien naar Zijn wil.
 
D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdegemeentevalkenburg.nl vindt u het beleidsplan 2011-2014 van de diaconie van onze gemeente via de link: beleidsplan Hervormde Gemeente Valkenburg

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Via de volgende link vindt u de actuele activiteiten binnen onze gemeente activiteiten Hervormde Gemeente Valkenburg

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

 

         
  Diakonie Hervormde Gemeente Valkenburg ZH      
  Bedragen x € 1,00      
         
Baten   Rekening 2016 Rekening 2017 Begroting 2018
811 Ontvangen rente bank          130             55             60
81 Rentebaten          130             55             60
         
832 Collecten kerkdiensten     10.840     10.277     11.000
834 Giften       2.096          556       1.000
83 Bijdragen levend geld     12.936     10.833     12.000
         
84202 Diaconaat       1.029          975          700
84204 Heilig Avondmaal       1.195          781          900
842 Doorzendcollecten van diakonale aard (landelijk)       2.224       1.756       1.600
         
84301 Werelddiakonaat       1.484       1.802       1.800
84304 Heilig Avondmaal          455          844          900
84307 Noodhulp          182       1.323       1.000
843 Doorzendcollecten van diakonale aard (wereldwijd)       2.121       3.969       3.700
  Totaal baten     17.411     16.613     17.360
         
Lasten        
         
443 Kosten kerktelefoon en recorder          834          793          900
             834          793          900
         
451 Quotum PKN (Generale Fin. Raad)       1.613       1.520       1.600
456 Overige bijdragen en contributies          340          112          150
45 Verplichtingen en bijdragen andere organen       1.953       1.632       1.750
         
471 Kosten bestuurscollege             20             65                -
473 Bijdragen onkosten kerk                -       2.000             50
472 Bureaubehoeften, drukwerk                -               3       2.000
474 Kosten van administratie                -          123          150
47 Kosten beheer en administratie             20       2.191       2.200
         
501 Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten                -                -          500
504 Ouderenwerk       4.284       3.417       4.000
506 Bijdragen vakantiekosten zieken en gehandicapten       3.250       2.275       2.500
508 Kosten jeugddiakonaat en jongerenwerk             32                -                -
509 Overige lasten diakonaal/werk plaatselijk       2.976       1.094       1.500
50 Diakonaal werk plaatselijk     10.542       6.786       8.500
         
511 Betaalde doorzendcollecten (zie 842)       2.224       1.756       1.600
513 Bijdragen aan andere instellingen          983       1.000       1.500
51 Diakonaal werk landelijk       3.207       2.756       3.100
         
521 Betaalde doorzendcollecten (zie 843)       2.123       3.969       3.700
523 Bijdragen aan andere instellingen          619          872       1.500
525 Bijdragen inzake "rampen"                -          177          500
52 Diakonaal werk wereldwijd       2.742       5.018       5.700
  Totaal lasten     19.298     19.176     22.150
         
  Resultaat baten minus lasten       1.887-       2.563-       4.790-
         

 

 

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

 

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....