Een toegankelijke gemeente


Vanuit de missie van onze gemeente willen wij laagdrempelig zijn voor onze jeugd zodat wij ze met het evangelie kunnen bereiken.
 

Het jeugdwerk

De gemeente wil geborgenheid bieden aan ouderen en jongeren zowel in de zondagse eredienst als in de andere activiteiten. Naast ouderlingen zijn er jeugdouderlingen die als ambtsdrager en lid van de kerkenraad een brugfunctie vervullen tussen het kerkelijk
jeugdwerk en de kerkenraad. Het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente wordt gecoördineerd door de hervormde jeugdraad. In 2008 is in de kerkenraad een beleidsplan voor het jeugdwerk vastgesteld. Dit plan is opgenomen in de bijlage.
 

De hervormde jeugdraad

De hervormde jeugdraad is een orgaan van bijstand van de kerkenraad en bestaat uit de jeugdouderlingen en leden van overige commissies. De jeugdraden organiseren naast allerlei jeugdwerkactiviteiten ook toerustings- en bezinningsavonden.
 

Catechese

Aan de jeugd wordt onderwijs (catechese) gegeven over de belangrijkste zaken van het geloof, zoals de betekenis van de Schepping, de Tien Geboden, Gods Woord, Gods verbond met ons, het Evangelie van de geboorte en het lijden en sterven van Jezus Christus, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en wat dit alles voor ons persoonlijk leven mag betekenen.

Catechisatie wordt gegeven aan de jongeren vanaf … jaar. Dit wordt in principe verzorgd door de eigen predikant. Aan het begin van het winterwerk worden de jongeren, die daarvoor in aanmerking komen, via Kerkewerk en of persoonlijk uitgenodigd om aan de catechisaties deel te nemen. Voor degenen die persoonlijk de keuze hebben gemaakt om zich voor te bereiden op het doen van de Openbare Belijdenis van het geloof, is er de belijdeniscatechisatie. Openbare Belijdenis van het geloof vindt plaats tijdens de morgendienst in de week voorafgaande aan Pasen (Palmzondag).
 

De zondagsschool

De zondagsschool wordt gehouden tijdens de morgendiensten. De kinderen komen met hun ouders naar de kerk en ze verlaten voor de prediking de dienst om met de leiding naar de zondagsschool te gaan. Na de afloop van de dienst worden de kinderen weer
opgehaald. Kinderen worden in vier groepen vertrouwd gemaakt met de Bijbel. De kinderen van 4 t/m 12 jaar worden ingedeeld volgens de groepen van de basisschool. Groepen 1 en 2 van de basisschool vormen samen een groep en zo ook de groepen
3 en 4 en vervolgens.

De kinderen van groep 8 die de basisschool gaan verlaten vormen vanaf het paasfeest een aparte vijfde groep tot aan de zomervakantie en nemen dan in een speciale morgendienst afscheid van de zondagsschool. Deze bijzondere dienst is een hoogtepunt voor de kinderen, evenals de kerstfeestviering en de medewerking aan het paasfeest en doopdiensten. In het kerkblad ‘Kerkewerk’ wordt bij de kerkdiensten aangegeven wanneer er zondagsschool is of kindernevendienst.
 

Kindernevendienst

Tijdens de zomervakantie, de laatste zondagen in december en ook tijdens andere bijzondere diensten wordt er kindernevendienst gehouden. De kinderen verlaten voor de prediking de dienst en komen daarna terug in de kerk.
 

De kinderoppas

Iedere zondagmorgen en tijdens enkele bijzondere diensten is er oppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar.
 

De jeugddienstcommissie

De jeugddienstcommissie bestaat uit ca. 10 voornamelijk jonge gemeenteleden. Op de laatste zondagavond van de maand - behalve in juli en december - wordt een jeugddienst gehouden. Deze wordt voorbereid door de jeugddienstcommissie in overleg met de voorganger. In de diensten is er veelal muzikale medewerking van een koor, een gospelgroep of een solist.
 

De jeugdclubs

Het clubwerk is verdeeld in diverse leeftijdsgroepen die aansluiten bij het basisonderwijs. De clubs worden gehouden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vanaf half september tot medio april worden wekelijks clubmiddagen/avonden georganiseerd, waarin naast geestelijke vorming ook andere activiteiten centraal staan. De clubwerkactiviteiten zijn gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk. Hoogtepunten zijn het start- en slotweekend. Deze activiteiten worden door de hervormde en gereformeerde jeugdraad
gecoördineerd in overleg met een speciale voorbereidingscommissie.
 

Jongerensoos ‘’Top’’

Voor jongeren van 13 t/m 17 jaar worden bij voldoende belangstelling, gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk, soos- en jongerenavonden georganiseerd.
Er zijn drie groepen:
Groep 1: eerste klassers van de middelbare school
Groep 2: tweede klassers van de middelbare school
Groep 3: 15 tot en met 17 jaar
Deze groepen komen op zondagavond bij elkaar in het Trefpunt (achter de gereformeerde kerk) of één van de zalen van onze gemeente.
 

Basisonderwijs

Onze gemeente voelt zich nauw verbonden voelen met de Christelijke Basisschool ‘’De Burcht’’, of, zoals deze vroeger heette, De School met de Bijbel. Het is een voorrecht dat er in ons dorp een school is waar Christus de inspiratiebron is en er geleefd en onderwezen wordt vanuit het geloof in God en de Bijbel. In samenwerking met de school worden op biddag en dankdag kerk en schooldiensten georganiseerd en bezoekt de dominee de school en de kinderen de kerken voor een rondleiding. In de kerk wordt het lied van de maand gezongen zoals dat op school door de kinderen wordt geleerd.
 

Kinderkoor ’Friends’

In mei 2001 is kinderkoor ‘’Friends’’ opgericht. Dit koor bestaat uit een gezellige groep van ongeveer 30 kinderen. Door middel van zang willen zij op een spontane en enthousiaste manier het woord van God doorgeven.
 

Flageolet

‘Flageolet’ is een muziekgroep die voornamelijk bestaat uit jonge muzikanten. Van oorsprong is het een blokfluitgroep, soms aangevuld met andere musicerende belangstellenden. Deze enthousiaste muziekgroep is bij gelegenheid te beluisteren in een (bijzondere) eredienst.

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....