Financien en beheer

Kerkrentmeesters

De ouderlingen-kerkrentmeester vormen het college van kerkrentmeesters. Zij worden in hun werk ondersteund door een commissie van bijstand. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van kerkelijke gelden en goederen, zoals het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie, de bijgebouwen, de financiële administratie, het bijhouden van het bestand van gemeenteleden en het in stand houden van de predikantsplaats. Een belangrijke activiteit van de kerkrentmeesters is de jaarlijkse actie Kerkbalans (zie onder Kerkbalans).
 

De kosters

Het kerkgebouw en de bijbehorende zalen worden beheerd door een kostersechtpaar. Voor het huren van de kerk en zaalruimte kunnen leden met hen contact opnemen. Het kostersechtpaar wordt bijgestaan door een hulpkoster.
 

De kerkelijk ontvanger

De kerkelijk ontvanger draagt zorg voor het zorgvuldig beheer van de inkomsten en de uitgaven van de kerkelijke gelden.
 

Collecten

In de wekelijkse kerkdiensten wordt in het algemeen driemaal gecollecteerd. Tijdens de dienst voor diaconie en kerkrentmeesters en na afloop bij de uitgang voor een ander kerkelijk doel of diaconale bestemming. De bestemming wordt in het kerkblad ‘’Kerkewerk’’ en bij aanvang van de dienst bekendgemaakt.
 

Collectemunten

Er zijn collectemunten verkrijgbaar van 60 eurocent en van 120 eurocent. Deze collectemunten zijn elke maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur verkrijgbaar bij de kerkentmeesters en of de kerkelijk ontvanger in de kerk. Betaling contant of na overmaking van het betreffende bedrag naar bankrekeningnummer 65.06.51.529 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde gemeente.
 

Solidariteitskas

Jaarlijks ontvangen lidmaten en doopleden een acceptgiro voor de bijdrage aan de generale kas. Dit bedrag is bestemd voor gedeeltelijke afdracht aan de landelijke kerk.
 

Kerkbalans

Plaatselijke gemeenten hebben tot taak de verkondiging van het Evangelie - en van daaruit de zorg voor de medemens, dichtbij en ver weg. Om de Evangelieverkondiging mogelijk te maken, zijn mensen en gebouwen nodig. Leden van de plaatselijke gemeenten moeten de financiële middelen hiervoor zelf bijeen brengen. De Kerk ontvangt voor haar werk geen overheidssubsidie. De inkomsten van de gemeenten bestaan voor ca. 80 procent uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden.

 

Dat gebeurt voor een belangrijk deel door middel van de actie Kerkbalans.Onder de naam 'Kerkbalans' doen sinds 1973 vijf Nederlandse kerken ieder jaar een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de:
- Rooms-Katholieke Kerk in Nederland;
- Protestantse Kerk in Nederland;
- Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
- Algemene Doopsgezinde Sociëteit;
- Remonstrantse Broederschap

Bij de actie Kerkbalans worden elk jaar in januari gehouden. Alle gemeenteleden ontvangen van kerkenraadsleden en vrijwilligers een folder en een brief waaruit uiteen is gezet hoe het financiële plaatje van de gemeente er voor het nieuwe jaar uitziet. Van de leden wordt gevraagd een financiële bijdrage te verstrekken die gebaseerd is op draagkracht en op vrijwilligheid. Op een toezeggingsformulier kan men aangeven hoeveel men wil geven en in hoeveel termijnen de toegezegde bijdrage wordt betaald. In januari gaat het om een toezegging. Betaling daarvan kan plaatsvinden in termijnen (maand/kwartaal/halfjaar, e.d.). Het toezeggingsformulier wordt in een gesloten envelop bij de gemeenteleden opgehaald.
 

Verjaardagsfonds

Binnen de Hervormde Gemeente kennen we ook een zogenaamd verjaardagsfonds.
Op de verjaardag van een lid wordt namens de gemeente door één van de vele vrijwilligers een verjaardagsgroet gebracht in de vorm van een felicitatiekaart.
Bij het aanbieden van de verjaardagsgroet wordt een gift gevraagd voor het verjaardagsfonds. De opbrengst van het verjaardagsfonds wordt eenmaal per jaar overgedragen aan het college van kerkrentmeesters die er een passende bestemming voor kiest.
 

Orgelfonds

Het orgelfonds is ingesteld voor de instandhouding, uitbreiding, reparatie en eventuele restauratie van het orgel. Rekeningnummer kerkrentmeesters Hervormde Gemeente 3646.01.396 o.v.v. ‘’orgelfonds’’.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazaar

Al meer dan dertig jaar wordt eenmaal per jaar in de zalen van de kerk de jaarlijkse bazaar gehouden. Deze wordt georganiseerd door een aantal gemeenteleden in nauwe samenwerking met de kerkrentmeesters. De netto opbrengst komt ten

goede
aan een goed doel en/of de verbetering van het interieur van de kerk, de zalen of de keuken.
 

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....