Het kerkbestuur

De kerkenraad


Het is de kerkenraad die geroepen is om leiding te geven aan de gemeente. De voltallige kerkenraad in Valkenburg telt 25 leden en bestaat uit de predikant, de ouderling-scriba, 2 jeugdouderlingen, 10 (wijk)ouderlingen, 6 ouderlingen-kerkrentmeester en 5 diakenen. Kerkenraadsvergaderingen worden ongeveer 11 x per jaar gehouden. De kerkenraad heeft de zorg voor het diaconaat opgedragen aan het college van diakenen, het beheer en de behartiging van de stoffelijke belangen aan het college van kerkrentmeesters en de pastorale zorg aan het consistorie (de vergadering van predikant en ouderlingen). De verschillende geledingen uit de kerkenraad: diaconie, kerkrentmeesters en consistorie komen regelmatig bij elkaar. Door de kerkenraad wordt een preses (voorzitter) een assessor (tweede voorzitter) en een scriba (secretaris) gekozen. Zij vormen samen eventueel aangevuld met een vertegenwoordiger van diaconie en kerkrentmeester het moderamen (dagelijks bestuur).

 

Kerkenraad 

 

  

Het moderamen


Het moderamen in onze gemeente bestaat uit de predikant (voorzitter), de assessor (tweede voorzitter) en de scriba aangevuld met een afgevaardigde van de kerkrentmeesters en diaconie. Het moderamen bereidt de agenda van de kerkenraadsvergaderingen voor en heeft een beleidsvoorbereidende taak.

Verkiezing van ambtsdragers


Voor de verkiezing van de ambtsdragers hebben de stemgerechtigde leden (lidmaten) van de gemeente via de zesjaarlijkse stemming - het laatst in 2011 - er voor gekozen namen in te dienen bij de kerkenraad en daaruit vervolgens zelf te kiezen. Andere mogelijkheid is de benoeming van ambtsdragers over te laten aan de kerkenraad. Voor deelname aan verkiezingen, veelal na een morgendienst, wordt in het algemeen door circa 140 lidmaten gehoor gegeven. Reguliere verkiezingen worden voorafgaand aan de even kalenderjaren gehouden. De nieuwe ambtsperiode van vier jaar begint in principe in een even jaar.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Valkenburg aan den Rijn.


De kerkenraad heeft voor de gemeente een regeling vastgesteld waarin een groot  aantal belangrijke zaken zijn geregeld voor een goede organisatie van het reilen en zeilen van de gemeente. Deze regeling is hier  te downloaden als Word-bestand.

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....