Over de diensten

Vanuit de missie van onze gemeente willen wij wekelijks op zondag in de kerk God eer bewijzen. De kerkdiensten worden iedere zondag gehouden om 10.00 uur en 18.30 uur. Tijdens erediensten is één van de ouderlingen in het bijzonder verantwoordelijk voor het verloop van de diensten. Dit is de ouderling van dienst.
 

Liturgie

Tijdens de diensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en wordt af en toe ook nog gebruik gemaakt van de overgangsbundel van 1968, waarin de gezangen staan
uit de bundel van 1938 en de psalmen uit het Liedboek. In aanvulling hierop heeft onze predikant de vrijheid om bij de invulling van de liturgie voor andere liederen te kiezen. Gastvoorgangers dienen gebruik te maken van het Liedboek voor de Kerken en de Hervormde Bundel 1938.

Onze predikant heeft de vrijheid om zelf een keuze te maken voor de te hanteren Bijbelvertaling. In de praktijk komt dit erop neer dat de NBG-vertaling tijdens reguliere diensten wordt gebruikt en de NBV-vertaling tijdens bijzondere diensten. In dit laatste geval is er sprake van liturgie op papier en/of beamer, zodat gemeenteleden hiervoor niet per se een NBV-vertaling hoeven mee te nemen. Aan gastvoorgangers wordt de meegegeven dat het de voorkeur geniet om tijdens reguliere diensten de NBG-vertaling te gebruiken en tijdens bijzondere diensten de NBV-vertaling.

Wanneer onze predikant op zondag tijdens beide erediensten onze gemeente voorgaat, heeft hij de mogelijkheid om ’s ochtends de geloofsbelijdenis op te nemen in de liturgie en ’s avonds de wetslezing.
 

Jeugd

De laatste zondagavonddienst van de maand, behalve in juli en december, is gereserveerd voor jeugddiensten. Deze diensten worden door de jeugddienstcommissie voorbereid. Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas voor kinderen t/m 3 jaar en zondagsschool of kindernevendienst voor kinderen van de basisschool.
 

Doopbediening

De doopdiensten zijn een telkens terugkerende feestelijke beleving van Gods verbond met ons, waarvan de Heilige Doop het teken is. De bediening van de Heilige Doop vindt plaats in een morgendienst waarin zo mogelijk de eigen predikant voor gaat. Voorafgaand aan de doop wordt een aantal doopkringavonden afgesproken met de doopouders. Dit wordt vooraf in het kerkblad en via afkondiging tijdens de erediensten bekend gemaakt. Tijdens de doopkringavonden –veelal bij de doopouders thuis- ontvangen de ouders dooponderricht en wordt er gesproken over geloofsopvoeding. Aan de doopouders wordt gevraagd het trouwboekje mee te nemen. De doopouders die behoren bij een andere (wijk)gemeente, dienen vooraf contact op te nemen met de kerkenraad van deze gemeente voor een doopconsent (toestemmingsverklaring van de kerkenraad). Doopouders ontvangen na afloop van de doopdienst een doopkaart.

De positiebepaling van onze gemeente ten aanzien van de Heilige Doop kan hier worden gedownload.

 

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt 4 x per jaar gevierd, waaraan per viering door circa 200 lidmaten wordt deelgenomen. Voor lidmaten die langdurig verhinderd zijn de kerkdiensten bij te wonen bestaat de mogelijkheid dat na afloop van de dienst, bij hen thuis het Heilig Avondmaal wordt bediend.
 

Diensten met een bijzonder karakter

Het betreft diensten rondom gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld christelijke feestdagen, opening en afsluiting van het winterwerk. Op Palmzondag wordt jaarlijks gelegenheid geboden Openbare Belijdenis van het geloof af te leggen. Op biddag en dankdag wordt ‘s ochtends in samenwerking met de christelijke basisschool ‘De Burcht’ en de Gereformeerde kerk een dienst gehouden. Ook worden incidenteel bijzondere diensten georganiseerd in samenwerking met het dovenpastoraat, Philadelphia (verstandelijk gehandicapten) en kerk & school. In het rooster worden ook enkele speciale gezinsdiensten opgenomen. Een speciale commissie bijzondere diensten is betrokken bij de voorbereiding van deze diensten.

In diensten waarin koren, bands en andere artiesten muzikale begeleiding verzorgen, gelden een aantal spelregels:
het muzikale gezelschap mag tijdens de dienst maximaal driemaal twee liederen of tweemaal drie liederen ten gehore mag brengen;
het muzikale gezelschap mag tijdens de dienst niet van de gedrukte liturgie afwijken;
direct na de verkondiging krijgt de gemeente de gelegenheid om te zingen en niet het muzikale gezelschap.
de kerkenraad neemt plaats in de kerk, wanneer het muzikale gezelschap voorafgaand aan de dienst begint met het zingen van liederen.

Commissies nemen vooraf contact op met de ouderling van dienst, wanneer zij een bijzondere dienst organiseren om zodoende te voorkomen dat ze worden verrast door veranderingen in de liturgie.
 

Beamers

De beamers in de kerk kunnen worden gebruikt bij diensten waarvoor normaliter een papieren liturgie wordt gebruikt. Daarnaast kunnen de beamers worden gebruikt bij het zingen van liederen voorafgaand aan de eerste eredienst van de maand. Bij de diensten waarvoor de beamers worden gebruikt zal ook –in een beperkte oplage- een papieren liturgie beschikbaar blijven voor gemeenteleden die hieraan behoefte hebben. Daarnaast worden de liturgieën op de website van onze gemeente gezet.
 

Philadelphia

Philadelphia is een Protestants Christelijke vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, familie en vrienden. In de verschillende kerken in de regio wordt door Philadelphia maandelijks een dienst georganiseerd in overleg met de voorganger van de gemeente. Zo ook in onze gemeente.
 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (laatste zondag in november) vindt tijdens de morgendienst de herdenking plaats van de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden.
 

De bloemengroet

Namens de gemeente wordt iedere zondag de bloemengroet gebracht aan een gemeentelid. De bloemen uit de kerk worden dan bezorgd bij een ziek of ouder gemeentelid. De bestemming van de bloemengroet wordt bekend gemaakt bij aanvang van iedere eredienst in de kerk. De ouderling van dienst verzorgt het brengen van de bloemengroet.

Op de eerste zondag van elke maand wordt er een extra boeket voor een ouder gemeentelid beschikbaar gesteld. De diaconie verzorgt de bezorging van het maandboeket.
 

Vaste gebruiken

Vaste gebruiken, zoals het toezingen van onze predikant na zijn verjaardag en het zingen van het volkslied op de zondag volgend op de verjaardag van ons staatshoofd, zijn vastgelegd in het preekrooster en het rooster voor de ouderling van dienst.
 

Kanselkleden

Kanselkleden zijn niet bedoeld om het kerkgebouw te versieren of om de kerk nog eens wat gezellig aan te kleden, zoals je thuis op een kale tafel een aardig kleedje neerlegt. Liturgische kleden - het woord zegt het al - hebben een functie; ze worden aangebracht ten dienste van de liturgie. De zondagse eredienst staat in het liturgische verband van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar begint, anders dan het kalenderjaar, met de eerste zondag van Advent, en loopt via de grote feesten van Kerst, Pasen en Pinksteren, door de zomer- en herfsttijd heen, naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar, om dan met Advent opnieuw te beginnen.

Elke periode van dit kerkelijk jaar heeft een eigen ‘kleur’. Bij de voorbereidingstijden op de grote feesten van Kerst en Pasen hoort de kleur paars; bij de grote feesttijden de kleur wit; bij het Pinksterfeest de kleur rood en bij de overige tijden hoort de kleur groen. Het kerkelijk jaar is dus een veelkleurig geheel! Paars symboliseert boete en inkeer, rouw en berouw. Wit verwijst naar het feest, naar reinheid en helderheid. Rood is de kleur van het vuur, de Geest. Groen is teken van hoop die leven doet. De kanselkleden in de liturgische kleur zijn met een passend, ondersteunend symbool versierd. Het gaat dus om liturgische kleden die de gemeente helpen de eigen klank en kleur van de zondag beter te verstaan. Het wezenlijke van het kanselkleed is de kleur, niet het erop aangebrachte symbool. De applicatie (afbeelding) wil de betekenis van de kleur versterken en/of onderstrepen.

 

De ‘inkleuring’ van het kerkelijk jaar is als volgt:
 

  • Advent: paars
  • Kerstavond t/m de zondag na Epifanie (6 januari):wit
  • Zondagen na Epifanie tot eerste zondag van de 40-dagen-tijd:groen
  • Zondagen van de 40-dagen-tijd: paars
  • Witte Donderdag: wit
  • Goede Vrijdag: paars (of rood)
  • Paasnacht t/m de zondag na Hemelvaart: wit
  • Pinksteren: rood
  • Zondag Trinitatis (drieëenheid): wit
  • Zondagen na Trinitatis tot advent: groen

 

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....