Kerkbeheer

College van kerkrentmeesters

De ouderlingen-kerkrentmeester vormen het college van kerkrentmeesters. Zij worden in hun werk ondersteund door een commissie van bijstand. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van kerkelijke gelden en goederen, zoals het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie, de bijgebouwen, de financiële administratie, het bijhouden van het bestand van gemeenteleden en het in stand houden van de predikantsplaats. Een belangrijke activiteit van de kerkrentmeesters is de jaarlijkse actie Kerkbalans (zie onder Kerkbalans).

Verantwoordelijkheden

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Kerkenraad, maar deze vertrouwt de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters stemt zijn beleid af op het beleid van de Kerkenraad. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke zaken vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het College van Kerkrentmeesters. De leden zijn gezamenlijk aansprakelijk.

Taken

Het in overleg met en in verantwoordelijkheid aan de Kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening
 • van de gemeente;
 • het zorg dragen voor de geldwerving;
 • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de kerken, gebouwen en andere goederen van de gemeente;
 • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 • het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek;
 • het beheren van de archieven van de gemeente;
 • het beheren van de verzekeringspolissen.
De koster

Het kerkgebouw en de bijbehorende zalen worden beheerd door de koster. Voor het huren van de kerk en zaalruimte kunnen leden met haar contact opnemen

De kerkelijk ontvanger

De kerkelijk ontvanger draagt zorg voor het zorgvuldig beheer van de inkomsten en de uitgaven van de kerkelijke gelden.

Collecten

In de wekelijkse kerkdiensten wordt in het algemeen driemaal gecollecteerd. Tijdens de dienst voor diaconie en kerkrentmeesters en na afloop bij de uitgang voor een ander kerkelijk doel of diaconale bestemming. De bestemming wordt in het kerkblad ‘’Kerkewerk’’ en bij aanvang van de dienst bekendgemaakt.

Solidariteitskas

Jaarlijks ontvangen lidmaten en doopleden een acceptgiro voor de bijdrage aan de generale kas. Dit bedrag is bestemd voor gedeeltelijke afdracht aan de landelijke kerk.

Kerkbalans

Plaatselijke gemeenten hebben tot taak de verkondiging van het Evangelie – en van daaruit de zorg voor de medemens, dichtbij en ver weg. Om de Evangelieverkondiging mogelijk te maken, zijn mensen en gebouwen nodig. Leden van de plaatselijke gemeenten moeten de financiële middelen hiervoor zelf bijeen brengen. De Kerk ontvangt voor haar werk geen overheidssubsidie. De inkomsten van de gemeenten bestaan voor ca. 80 procent uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden.

Dat gebeurt voor een belangrijk deel door middel van de actie Kerkbalans.Onder de naam ‘Kerkbalans’ doen sinds 1973 vijf Nederlandse kerken ieder jaar een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de:

– Rooms-Katholieke Kerk in Nederland;

– Protestantse Kerk in Nederland;

– Oud-Katholieke Kerk van Nederland;

– Algemene Doopsgezinde Sociëteit;

– Remonstrantse Broederschap

Bij de actie Kerkbalans worden elk jaar in januari gehouden. Alle gemeenteleden ontvangen van kerkenraadsleden en vrijwilligers een folder en een brief waaruit uiteen is gezet hoe het financiële plaatje van de gemeente er voor het nieuwe jaar uitziet. Van de leden wordt gevraagd een financiële bijdrage te verstrekken die gebaseerd is op draagkracht en op vrijwilligheid. Op een toezeggingsformulier kan men aangeven hoeveel men wil geven en in hoeveel termijnen de toegezegde bijdrage wordt betaald. In januari gaat het om een toezegging. Betaling daarvan kan plaatsvinden in termijnen (maand/kwartaal/halfjaar, e.d.). Het toezeggingsformulier wordt in een gesloten envelop bij de gemeenteleden opgehaald.

Orgelfonds

Het orgelfonds is ingesteld voor de instandhouding, uitbreiding, reparatie en eventuele restauratie van het orgel. Rekeningnummer kerkrentmeesters Hervormde Gemeente 3646.01.396 o.v.v. ‘’orgelfonds’’.

Scroll naar top