Voorbereidingscommissie op het beroepingswerk

Opdracht aan de commissie

De kerkenraad heeft op 29 juni 2020 besloten de Voorbereidingscommissie Beroepingswerk in te stellen. 

De commissie heeft de volgende opdracht:

  1.  Een advies aan de kerkenraad uit te brengen over:
    • een visie op gemeente-zijn, vertaald in een beleidsplan.
    • een profiel voor de te beroepen predikant
    • in de ontwikkeling van die visie mee te nemen de recente ontwikkelingen mbt live-streaming van kerkdiensten en het eventueel aanstellen van een kerkelijk werker. Het ontwerp van een profiel van kerkelijk werker dat nu bij de kerkenraad ligt, daarin mee te nemen en ook daarover een advies uit te brengen.
    • alles te doen wat nodig is om de nog in te stellen beroepingscommissie in staat te stellen met het beroepingswerk te beginnen. Dit houdt in dat ook advies wordt uitgebracht over beleidskeuzes die mogelijk in dat proces gemaakt moeten worden.

De kerkenraad heeft de voorbereidingscommissie  verzocht om bij het advies aan de kerkenraad zoveel mogelijk te kijken naar het draagvlak in de gemeente en de gemeente daarbij te betrekken en aan dit proces aandacht te besteden op een manier dat de gemeente in brede zin zich betrokken voelt en ook daadwerkelijk mee participeert. Zo nodig mogen daarvoor creatieve mogelijkheden worden aangewend om het proces een zodanige meerwaarde te laten genereren dat dit de betrokkenheid en saamhorigheid binnen de gemeente bevordert.

Beroepingswerk

Vanuit de kerkenraad kunnen wij u berichten dat de beroepingscommissie is gevormd: vanuit de kerkenraad nemen hieraan deel: Marijke Bor, Maartje de Mooij, Marnix Boers en Maarten van der Meij, vanuit de gemeente: Jaap Ottenkamp, Aad Gravekamp, Marrianne van der Plas en Andrea van der Plas. De commissie komt 23 september voor het eerst bij

Lees verder »

Visie gemeente-zijn

Visie gemeente-zijn De voorbereidingscommissie heeft op basis van de uitkomsten van de online enquête een aanzet geschreven voor een visie op ons gemeente-zijn. Deze visie beschrijft hoe we met elkaar gemeente willen zijn, welke uitdagingen we zien voor onze gemeente en hoe we met elkaar als gemeente hiermee aan de slag kunnen gaan. Deze visie

Lees verder »

Beroepingscommissie: doet u mee?

Op de gemeente-avond in mei hebben we aangekondigd dat we met informatie zouden komen over de beroepingscommissie. We vinden het als kerkenraad belangrijk dat onze gemeente wordt betrokken bij het beroepingswerk. We willen daarom meer dan in het verleden een beroep doen op onze gemeenteleden om deel te nemen aan de beroepingscommissie. Met het oog

Lees verder »

Profiel predikant

  Beste gemeenteleden, Op onze gemeente-avond in mei hebben wij het conceptprofiel van onze nieuwe predikant toegelicht, zoals dit was opgesteld door de voorbereidingscommissie. Ter voorbereiding van onze gemeente-avond hebben wij het profiel, de profielschets en toelichting daarop van de voorbereidingscommissie bij u thuisbezorgd, zodat u die vooraf kon doornemen en vragen hierover kon stellen

Lees verder »

Bericht vanuit de kerkenraad: terug- en vooruitblik

Beste gemeenteleden, We mogen terugkijken op een geslaagde gemeente-avond afgelopen week. We hebben als start de uitkomsten gepresenteerd van onze online enquête over onze gemeentefinanciën. Uit deze enquête komt naar voren dat de meeste respondenten een fulltime predikant willen beroepen, ondanks het feit dat we ons dit op basis van onze huidige inkomsten niet kunnen

Lees verder »

20 mei gemeente-avond over onze nieuwe predikant

Na de gemeente-avond over onze gemeentefinanciën willen wij donderdag 20 mei van 20.00 tot 21.30u een gemeente-avond houden over het profiel van onze nieuwe predikant. Wij hopen dat die net als de vorige avond goed zal worden bezocht. Ter voorbereiding van de komende gemeente-avond zullen wij na Hemelvaart een conceptversie van het profiel van onze

Lees verder »

Een geslaagde gemeente-avond

We hebben afgelopen donderdag met elkaar een mooie gemeente-avond mogen houden. Weliswaar online, maar via de telefoon en WhatsApp kregen we veel vragen van kijkers die we later op de avond konden beantwoorden. Joke van der Meij startte met een presentatie over de werkzaamheden van de voorbereidingscommissie. Deze commissie heeft de afgelopen maanden met behulp

Lees verder »

Uitkomsten vragenlijst beroepingswerk

      Wij hebben vorig jaar een commissie benoemd met als opdracht om het beroepingswerk voor te bereiden en daarbij een profiel van de nieuwe predikant voor onze gemeente en een visie op gemeente-zijn op te stellen. Deze voorbereidingscommissie heeft met het oog hierop vorig najaar een vragenlijst uitgezet in onze gemeente. De uitkomsten

Lees verder »
Scroll naar top