Nieuws

Hieronder worden de nieuwsberichten weergeven. De meest recente berichten staat bovenaan in de lijst. Voor een volledige weergave van het bericht, is het nodig om op de koptekst te klikken. 

Collectezakkenhouders

Geachte gemeenteleden,Zoals u waarschijnlijk al gezien had, zijn enkele weken geleden twee mooie houten houders op de tafels in de hal van de kerk in gebruik genomen. Onze kerkrentmeester, Jack Haasnoot heeft deze zelf gefabriceerd. Wij nodigen u uit om er gebruik van te maken.  Dank! Met vriendelijke groet,College van KerkrentmeestersHervormde Gemeente te Valkenburg aan den Rijnrentmeesterhgv@gmail.com

Lees verder »

Verkiezingen

Tussentijds zijn er drie vacatures ontstaan in de kerkenraad. Op de lijst geplaatst door de kerkenraad en automatisch verkozen voor het ambt van diaken: Dieneke van der Westen, Duyfrakplein 35.Dieneke heeft ons laten weten haar verkiezing te aanvaarden. Wij zijn blij met haar keuze en wensen haar Gods zegen bij haar werk straks in de gemeente.Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van Dieneke van der Westen, kunnen tot en met zaterdag

Lees verder »

Samen zijn

Wij merken dat er via het internet goed gekeken wordt naar onze erediensten. Dat stemt ons blij. We hopen dat we hiermee mensen bereiken die normaal niet naar de kerk zouden (kunnen) gaan. Tegelijkertijd merken we dat de banken vooraan in de kerk ’s zondags leeg blijven. En dat vinden we natuurlijk jammer. Samen kerk zijn kunnen we op verschillende manieren doen, maar het is mooi als we dat ook kunnen doen door ’s

Lees verder »

Beleidsplan

Later dit voorjaar willen wij met u het beleidsplan voor de komende vier jaar met u bespreken. Het beleidsplan is grotendeels afgerond en heeft als functie om richting te geven aan onze gemeente de komende jaren. Aan welke uitdagingen willen wij de komende jaren werken als gemeente? Wat zijn onze prioriteiten? We hebben ons hierbij gebaseerd op het visiedocument dat is opgesteld ter voorbereiding van het beroepingswerk en de gemeente-avonden van vorig jaar. Het

Lees verder »

Gemeenteavond op 23 maart om 20:00 uur

We hopen donderdag 23 maart een gemeente-avond te houden. De aanleiding hiervoor is tweeledig. Allereerst willen wij u informeren over de financiële meerjarenraming van onze gemeente. Medio vorig jaar zagen we ons genoodzaakt om het beroepingswerk te pauzeren als gevolg van de financiële impact van het meerjarenonderhoudsplan dat daarvoor was opgeleverd. De afgelopen maanden hebben onze kerkrentmeesters gesleuteld aan de meerjarenraming en de uitkomsten hiervan willen wij graag met u delen. De tweede aanleiding

Lees verder »

Samenwerking

Ons moderamen heeft enkele weken geleden gesproken met de moderamina van onze zustergemeenten in Valkenburg; de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Bij de opening hebben we Mattheüs 28: 16-20 gelezen. In deze passage lezen wij dat Jezus zijn discipelen de opdracht geeft om het Evangelie te verspreiden onder de mensen. Deze opdracht is ook wat ons verbindt als zustergemeenten. We hebben in ons gesprek ons gericht op datgene wat ons bindt. Het

Lees verder »

Pasen

Wij hebben met onze zustergemeenten in Valkenburg, de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, afgesproken dat we samenwerken bij de voorbereiding op Pasen. Hierbij gaat het om de stiltevieringen en de 40-dagentijd. De 40-dagentijd is een tijd van bezinning en toeleven naar Pasen. We hebben het plan opgevat om dit jaar hier handen en voeten aan te geven door iedereen de gelegenheid te geven om op een creatieve manier een van de statiën

Lees verder »

Avonddiensten

We  horen positieve reacties op het feit dat we sinds een aantal weken onze avonddiensten in de grote kerkzaal houden. We horen terug dat dit het samenzijn versterkt tijdens de diensten en de interactie tussen predikant en ons als kerkgangers vergroot. Mocht u een andere mening zijn toegedaan, dan horen of lezen we dat natuurlijk ook graag. Hartelijke groet, kerkenraad.  

Lees verder »

Feestelijke opening nieuwe kapel van Topaz Overduin

De nieuwe kapel van Topaz Overduin wordt D.V. zaterdag 1 april in gebruik genomen. Na een officiële opening, waarbij burgemeester Visser de glossy ‘Een lieflijk huis’ krijgt uitgereikt, speciaal samengesteld ter ere van de kapel, zal er van 12.00 tot 15.00 uur een feestelijk Open Huis zijn voor bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en belangstellenden. Het was een lang proces, dat reeds in 2018 begon. Acties en fondswerving zijn opgezet om de benodigde financiële middelen

Lees verder »

Nieuwsbrief Ewout en Gerjo Koning OMF

“En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u

Lees verder »
Scroll naar boven