Voorbereiding op het beroepingswerk (de samenstelling, het traject en de vragenlijst)

Zoals eerder gemeld zal dominee Van der Laan D.V. februari 2021 met emeritaat gaan. Dat betekent dat we een nieuwe dominee zullen gaan beroepen voor de vervulling van de vacature.

Voor de voorbereiding van het beroepingswerk is een commissie ingesteld, bestaande uit:
Constantijn Heemkerk, voorzitter
Hans van der Does, scriba
Marnix Boers, kerkrentmeester
Marijke Bor, diaken
Erik van Duijn, adviserend lid uit de jeugdwerkgroep
Joke van der Meij, afvaardiging uit de jeugdwerkgroep, en:
Anja van der Wel, ouderling

Hieronder schetsen wij in het kort hoe wij het traject om te komen tot het beroepen van een predikant voor ogen zien.

De voorbereidingscommissie is gevraagd om een advies uit te brengen over:
• een visie op gemeente-zijn, vertaald in een beleidsplan,
• een visie op livestreaming en:
• een profiel voor de te beroepen predikant en een kerkelijk werker.

De commissie zal de volgende stappen te doorlopen:

1. Wie zijn we? Wat voor profiel heeft onze gemeente? Hoe zouden we onze gemeente typeren? Wat zijn de huidige kernfuncties van onze gemeente?

2. Waar willen we naar toe? Welke kansen en bedreigingen zien we voor onze gemeente? Wat zijn sterktes en zwakten van onze gemeente? Welke keuzes willen we daarin als gemeente maken?

3. Waar gaan we aan werken? Wat willen we concreet oppakken om onze keuzes uit te voeren bij onze reis?

4. Opstellen van een profielschets voor een predikant en kerkelijk werker

Verder zal de commissie al het nodige doen om de beroepingscommissie in staat te stellen het beroepingswerk te kunnen starten.

Per stap informeren we de kerkenraad en de gemeente over de uitkomsten ervan en nodigen we hen uit om hierop te reflecteren. Uiteraard is het de kerkenraad die de besluiten neemt. We streven ernaar dat de kerkenraad in februari 2021 kan besluiten over het vaststellen van een profiel voor een te beroepen predikant en een kerkelijk werker.

Vragenlijst of enquête

Voor het antwoord op de boven gestelde opgaven is vooral nodig dat bekend wordt wat er leeft in de gemeente. Hiervoor zet de commissie een intensief traject in waarbij alle gemeenteleden de gelegenheid krijgen een vragenlijst in te vullen en daarnaast met veel groeperingen in de gemeente gesprekken worden georganiseerd. Dit traject zal over enkele weken van start gaan. We zullen hierover binnenkort nadere informatie publiceren via Kerkewerk en de website van de gemeente.

De voorbereidingscommissie Beroepingswerk.

Contactpersoon:
Hans van der Does.
scriba@hervormdegemeentevalkenburg.nl

Scroll naar top