Gemeente-avonden over het beroepingswerk

Beste gemeenteleden,

Wij hebben u een paar weken geleden geïnformeerd dat de voorbereidingen voor het beroepingswerk in volle gang zijn. Wij willen u daarbij betrekken en dat willen we doen door een aantal gemeente-avonden te organiseren. Gelet op de huidige Coronamaatregelen willen we dit online doen op dezelfde wijze waarop wij onze kerkdiensten uitzenden. Wij zullen een link op onze website zetten, waarmee u kunt deelnemen aan de gemeentevergadering. U kunt ook rechtstreeks verbinding maken via het YouTube account van onze gemeente. Vragen en opmerkingen kunt u tijdens de gemeente-avond stellen via telefoon (071 – 40 155 14) of WhatsApp (06 – 533 51 390). Uw vragen en opmerkingen worden genoteerd en op een later moment tijdens de gemeente-avond beantwoord. Wij willen u alvast vragen om de datum en het tijdstip van onze eerste gemeente-avond in uw agenda te reserveren: donderdag 22 april van 20.00 tot 21.30u.

Wat willen wij met u bespreken? Op de eerste avond willen wij u toelichten hoe we te werk gaan met het opstellen van het profiel van onze nieuwe predikant en onze visie op hoe we gemeente willen zijn. Hiermee is de voorbereidingscommissie de afgelopen maanden druk in de weer geweest op basis van de reacties die zij vanuit de gemeente hebben opgehaald met de vragenlijst die afgelopen najaar is uitgezet. Vervolgens willen wij op deze eerste avond met u stil staan bij de financiën van onze gemeente. Dit is misschien niet het meest inspirerende onderwerp, maar helaas wel noodzakelijk. Om een predikant te kunnen beroepen, hebben we namelijk een verklaring van de PKN nodig.
De PKN geeft deze verklaring als wij kunnen aantonen dat onze kosten en inkomsten structureel in balans komen de komende jaren. En dat zijn ze nu nog niet. Sinds 2019 hebben we meer kosten gemaakt dan we inkomsten kregen. Er is dus voor ons als gemeente werk aan de winkel. We kunnen als gemeente aan een aantal ‘knoppen’ draaien om onze kosten en inkomsten met elkaar in balans te brengen en die opties willen wij met u bespreken.

De grootste twee ‘knoppen’ zijn naar inschatting van de kerkrentmeesters de kosten van de predikant en de inkomsten vanuit onze gemeente. Bij de kosten van de predikant gaat het concreet om een parttime aanstelling van onze nieuwe predikant. Deze optie zou een zeer ingrijpend besluit zijn, dus wij willen de verschillende opties eerst goed met u bespreken en onderzoeken welke van de opties kunnen rekenen op het meeste draagvlak vanuit onze gemeente én tegelijkertijd ervoor kunnen zorgen dat we onze kosten en inkomsten met elkaar in balans brengen. Wij willen u daarom vragen om zo spoedig mogelijk na afloop van deze avond een korte online enquête in te vullen.

Op basis van deze eerste gemeente-avond en uw inbreng en de antwoorden op de enquête willen we als kerkenraad een besluit nemen hoe we onze financiën op orde brengen en of dit betekent dat we kiezen voor een parttime predikant en/of dat we onze kosten en inkomsten op een andere manier structureel in balans kunnen brengen. Als we duidelijkheid hebben of we een voltijds of parttime predikant kunnen beroepen, kunnen we de laatste hand leggen aan het profiel van onze nieuwe predikant dat door de voorbereidingscommissie is opgesteld. Het profiel willen wij vervolgens in een tweede gemeente-avond aan u voorleggen en met u bespreken. Wij zullen hierbij toelichten hoe wij de uitkomsten van de vragenlijst hebben verwerkt in het profiel. Op basis van uw inbreng willen we als kerkenraad vervolgens een besluit nemen over het definitieve profiel van onze nieuwe predikant.

Het is de bedoeling dat wij predikanten die we willen beroepen, kunnen informeren over het profiel van onze gemeente. De voorbereidingscommissie heeft met behulp van de uitkomsten van de vragenlijst een visie op gemeente-zijn opgesteld. De visie willen wij in een derde gemeente-avond aan u voorleggen en met u bespreken. Op basis van uw inbreng willen wij als kerkenraad vervolgens een besluit nemen over de visie die gebruikt kan worden in het beroepingswerk en richting geeft aan de uitdagingen waarvoor we als gemeente staan.

Kortom, er staat ons een drukke periode te wachten waarin we met elkaar belangrijke besluiten moeten nemen over de toekomst van onze gemeente. We zouden daarbij misschien bijna vergeten dat we afhankelijk zijn van Gods zegen. We willen u daarom vragen om te bidden voor onze gemeente. En we hopen dat we met hulp van de Heilige Geest op een goede manier met elkaar besluiten mogen nemen over deze belangrijke onderwerpen die mogen rekenen op een breed draagvlak binnen onze gemeente.

Namens de kerkenraad,
Constantijn Heemskerk.

Scroll naar top