Informatieavond 4 juli – belangrijk

Op zondag 19 juni werd afgekondigd dat het beroepingswerk tijdelijk is stilgelegd vanwege de verwachte ontwikkelingen van onze financiële situatie. Op de gemeente avond van 4 juli is hierbij uitgebreid stil gestaan. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft een toelichting gegeven op de financiële mogelijkheden met het oog op het beroepingswerk. Dit riep de nodige vragen op, die we in een goede en open discussie hebben besproken. Het is zorgelijk dat we moeten constateren dat niet voor alles wat we willen ook voldoende middelen in kas zijn.

De laatste jaren zijn er door het CvK diverse verbeteringen doorgevoerd. Processen en werkwijzen zijn vastgesteld. Functiescheiding is gerealiseerd en er is een volledig nieuw boekhoudsysteem in gebruik genomen (FRIS van de PKN). Ook is er vorig jaar een meerjarenbegroting opgesteld ten behoeve van het beroepen van een nieuwe predikant. Bij het samenstellen hiervan bleek dat er nog geen actuele meerjarenbegroting was voor het onderhoud. Het CvK heeft een bedrijf in geschakeld om voor ons een “meerjarenonderhoudsplan” – afgekort MJOP – op te stellen.

Voor dit MJOP is een uitvoerige analyse gedaan van het kerkgebouw van fundering tot het dak. Vervolgens zijn de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in een planning gezet en zijn er bedragen begroot voor deze werkzaamheden. Het MJOP werd uiteindelijk in maart 2022 opgeleverd. Toen bleek dat het onderhoud de komende jaren veel hoger zou komen te liggen dan het bedrag waar al jaren mee begroot werd. Er werd namelijk begroot met een onderhoudsvoorziening van €12.500 per jaar en hier kwamen we altijd redelijk mee uit. Echter vanuit het MJOP blijkt dat we de komende jaren gemiddeld uitkomen op €68.000 per jaar! Dit bedrag is zo hoog en ingrijpend dat de meerjarenbegroting ook aangepast moet worden. Dit is inmiddels gedaan en hieruit blijkt dat we ondanks onze huidige financiële buffer de komende jaren toch in financiële problemen kunnen komen.

In de begroting die er was gingen we uit van het volgende:

⦁ een predikant per 1 januari voor 3 jaar 100% en daarna 80%
⦁ de aanstelling van de kerkelijk werken wordt niet verlengd na 30 augustus 2023

In dit ‘basis scenario’ zou onze buffer in 2025 al op zijn en zouden we in 2027 in acute betalingsproblemen komen. Dit is een grote tegenvaller voor ons allen, zeker omdat we er vorig jaar na de alle campagnes vanuit gingen dat we wel een predikant konden beroepen voor 100%. De teleurstelling hierover was duidelijk aanwezig.

We hebben echter moeten kijken naar alternatieve scenario’s, hoe we op uitgaven kunnen besparen.

Zaken waarnaar we gekeken hebben zijn:
⦁ besparen op de aanstelling van een koster
⦁ besparen op de kosten van een predikant
⦁ aanstelling van een pastor in combinatie met inkomsten uit de verhuur van pastorie
⦁ extra inkomsten uit subsidies en projecten (bijvoorbeeld zoals de bazaar en de orgel-actie)
⦁ besparing op onderhoudsuitgaven en energiekosten

We hebben de mogelijkheden in een aantal verschillende combinaties doorgerekend. Aan de hand van een aantal scenario’s hebben we beoordeeld of er een manier is waarmee we de komende jaren wel kunnen overbruggen en financieel gezond blijven. Het meest haalbare scenario is het scenario waarin we de volgende uitgangspunten hanteren:

⦁ aanstelling van een kerkelijk werker tot 1/9/2023 op basis van 4 dagen per week
⦁ aanstelling van een pastor vanaf 1/9/2023 op basis van 5 dagen per week
⦁ pastorie wordt verhuurd
⦁ een betaalde koster voor 4 uur per week die de coördinatie en werkzaamheden verricht die de hulpkosters niet kunnen verrichten.
⦁ de overige kosters werkzaamheden worden dan door hulpkosters verricht op basis van vrijwilligheid.

Ook in dit scenario blijft er voor de periode 2022 tot en met 2028 nog €73.000 extra geld nodig aan subsidies, acties en besparingen op de geraamde onderhoudskosten om onze buffer op het gewenste niveau te houden. Ook dit scenario biedt helaas geen structurele oplossing om in 2028 een fulltime predikant te beroepen.

Hoe nu verder?

Met de huidige begroting zullen we van de PKN geen goedkeuring krijgen om een predikant te beroepen voor 80% of 100%. Daarom is voor nu het contract van onze kerkelijk werker met een jaar verlengd. De kerkenraad zal uiterlijk in november een keuze maken over hoe nu verder.

Een aantal zaken zal nog nader onderzocht worden. Qua onderhoud kunnen we niet wachten met de reparatie van de ramen en het dak. Dit zal direct in gang worden gezet door de Kerkrentmeesters.

Daarnaast zullen we actiematig gaan financieren, denk hierbij aan het weer opstarten van de jaarlijkse bazaar. De kerkrentmeesters gaan zich verdiepen in mogelijkheden van subsidies voor ons monumentale pand. Ook zullen zij zich verdiepen in mogelijkheden om te verduurzamen en zo te besparen op de energie uitgaven.

De mogelijkheid van het inzetten van vrijwilligers voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden zal ook per onderdeel van het MJOP bekeken worden.

Voor ideeën en suggesties graag mailen naar rentmeesterhvg@gmail.com onder vermelding van Financiën Meerjarenvisie. Ook wanneer u uw kennis of netwerk wilt inzetten om het CvK te helpen. U kunt ook gebruik maken van de groene brievenbus die bij de zijingang van de kerk hangt.

Namens het CvK
Jonneke Klinkenberg
voorzitter

Scroll naar top