Verkiezing van ambtsdragers; uitnodiging tot het doen van aanbevelingen

Zondag 12 december 2021 willen wij een tweede ronde verkiezingen van ambtsdragers
houden om de nog openstaande vacatures in te vullen. Er zijn twaalf vacatures in te vullen:
twee diakenen, vier ouderling-kerkrentmeesters, een jeugdouderling en vijf ouderlingen.

U wordt door de kerkenraad uitgenodigd tot het doen van aanbevelingen. De formulieren vindt
u in de hal van de kerk en op de website: www.hervormdegemeentevalkenburg.nl (download hier) .Er zijn
minimaal twee handtekeningen nodig per aanbeveling. Belangrijk is dat u aangeeft voor welk
ambt u de persoon kandidaat stelt. Ambten: diaken, ouderling-kerkrentmeester,
jeugdouderling, ouderling. U kunt tot en met zondag 28 november 2021 uw aanbevelingen
indienen bij scriba, Anja van der Wel

Zoals het er nu naar uit ziet, kan het zijn dat niet iedereen die mee wil doen aan het stemmen
in de kerk aanwezig kan zijn. Als kerkenraad onderzoeken we mogelijkheden om de
verkiezingen toch door te kunnen laten gaan.

Om deze reden nodigden wij u alvast uit om leden voor te dragen voor de verkiezingen. Of de
verkiezingen op 12 december 2021 daadwerkelijk door kunnen gaan hangt af van de
coronamaatregelen die dan gelden. Als kerkenraad nemen wij op een later tijdstip hier een
besluit over.

De kerkenraad stelt voor de plaatselijke regeling aan te passen op twee punten.
1. De huidige regeling schrijft voor dat in oktober/november de verkiezingen plaatsvinden. We
willen deze restrictie loslaten omwille van flexibiliteit. Deze flexibiliteit is nodig om de
verkiezingen in december of op een later moment te houden. De huidige coronaperiode
onderstreept het belang van flexibiliteit.
2. In de regeling de mogelijkheid opnemen dat gemeenteleden bij verkiezingen gebruik
mogen maken van maximaal 2 volmachten. De kerkorde (ord. 3-2-4) biedt deze ruimte.
Hiermee anticiperen we op het scenario waarin we de verkiezingen op 12 december 2021 laten
doorgaan waarbij de restrictie van maximaal 60 kerkgangers nog van toepassing is.
U heeft tot en met zaterdag 27 november 2021 de tijd om eventuele bezwaren over deze
aanpassingen bij de scriba, Anja van der Wel, kenbaar te maken, waarna wij als kerkenraad
hierover een besluit nemen.

Scroll naar top